shutterstock_169711910

תמ"א 38 – תיקון 3

תיקון מס' 3 אשר אושר במהלך חודש יוני 2012 עשה את הצעד הנוסף והנדרש לקידום תמ"א 38, בתיקון מס' 3 נקבעו מספר רב של הוראות אשר יש בהן לשפר ולקדם את יישום תמ"א 38.

  • שיפור הוראות תיקון מס' 2  – תיקון מס' 3 מעודד באופן מוחלט את תוכנית הריסת בניין מכוח תמ"א 38. ההבנה שחיזוק מבנה יש בו לא מעט בעיות הנדסיות ותכנוניות, לרבות יצירת מקומות חנייה, הובילה את הוועדה הארצית לתכנון ובנייה לקבוע שני עקרונות מהותיים:
  • נקבע כי זכויות מכוח תמ"א 38 יהיו בנוסף לזכויות קיימות עפ"י תכניות תקפות במקרה של הריסה ובנייה חדשה. הוראה זו מגדילה באופן משמעותי את זכויות הבנייה, דבר שיאפשר למבנים נוספים להצטרף למעגל הכדאיות הכלכלית בהריסה ובנייה.
  • הוועדה בצעד חכם ואמיץ החליטה שקיים דין אחד בנוגע לקווי הבניין מכוח הוראות התמ"א. קרי גם בהריסה ובנייה קיימת הקלה של 2 מטר מקו המגרש המשמעות הינה הגדלת זכויות הבנייה. החלטה זו מעניקה באופן חד משמעי אפשרות להגדלת זכויות הבנייה הקיימות בבניין ומכאן אפשרויות להוספת בניינים נוספים, שניתן לבצע בהם פרויקט של הריסה ובנייה.

תוספת זכות הבנייה

הוועדה קבעה כי זכויות בנייה מכוח תמ"א 38 יעמדו על שתיים וחצי קומות בכול רחבי ישראל . משמעות של מהלך זה הינה ההבנה והפנמה שלצורך עידוד חיזוק מבניים יש להגדיל את זכויות הבנייה שניתנות מכוח תמ"א 38 אך לצערי לא הפנימה הוועדה לקבוע שבפריפריה הזכויות יהיו של 4 קומות ויותר.

תוספת בניה על הגג

החלטה חשובה ונוספת של הוועדה הייתה שבקומת הגג יהיה ניתן לבנות עד 50% משטח הקונטור או בשטח המותר מכוח תוכנית גגות. בנוסף החליטה הוועדה שעל הגג יהיה ניתן לבנות דירות כיחידות נפרדות ולא להגביל את היזם לבניית דירות דופלקס הינה החלטה נכונה ואמיצה ביותר אשר מאפשרת ליזם/קבלן למקסם את זכויות הבנייה עפ"י שיקולו האישי.

ניוד זכויות מ'קומת העמודים המפולשת' לקומת הגג

החלטה נוספת של הוועדה הינה האפשרות  לניוד זכויות מקומת העמודים המפולשת לקומת הגג. החלטה זו מביאה לסיומה של סאגה ארוכה שבה לאור החלטת המפקחת על המקרקעין הוקפאו פרויקטים רבים בהם היזם לא יכול היה לנייד את זכויות הבנייה בקומת העמודים המפולשת לקומת הגג דבר שמנע יישום פרויקטים של תמ"א 38

הרחבת המבנים שיכללו בתוכנית

הוועדה קבעה שמבנה ששטח המגרש שלו קטן מ – 400 מ"ר ובנוי עליו בניין בין שתי קומות יכלל בהוראות תמ"א 38. המשמעות הינה הרחבת תכולת תמ"א 38 על מבניים נוספים.

לסיכום תיקון 3 הגדיל את היקף הזכויות שניתן לבנות מכוח חיזוק המבנים, שיפר וחיזק את הוראות תמ"א 38. לאור מהלך זה של התיקון אנו ניהיה עדים להגדלת יישום תמ"א 38 ברחבי ישראל בצורה משמעותית.